چشم انداز و ارزش ها  

چشم انداز

چشم انداز گروه مالي و اقتصادی درخشان سرمايه آرين، دستیابی به جایگاه نخست در ارائه و مدیریت بسترهای ارتباطی کسب و کارهای مختلف در راستای مسئولیت های اجتماعی و انسانی می باشد.


ارزش ها

گروه مالي و اقتصادی درخشان سرمايه آرين با محور قراردادن چهار ارزش اساسي نوآوری، وفاداری، دسترسی پذیری و امانتداری به دنبال ارائه خدمات به مشتريان خود ميباشد.


معرفی خدمات